RSS
A A A
zsebrzeg.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 26.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Szkoła dla dorosłych

SZKOŁA WIELU POKOLEŃ

DAJEMY WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ODPOWIADAJĄCE KWALIFIKACJOM

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiające zdobycie zawodu:
Obszar A (administracyjno-usługowy):

  - technik ekonomista
  - technik rachunkowości
  - technik handlowiec
  - technik logistyk
  - technik organizacji reklamy
  - technik administracji
  - technik archiwista

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3 lata) na podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych (2 lata) na podbudowie szkoły średniej
- technik administracji

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.45 do 20.35 i soboty od godz. 8.00 do 14.35


WYBIERZ SZKOŁĘ DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU

W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE LICZYĆ SIĘ
PRZEDE WSZYSTKIM PRACOWNIK WYKSZTAŁCONY

Zasady rekrutacji w Szkole dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

w roku szkolnym 2015/2016

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁA POLICEALNA Nr 2

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Postanowienia ogólne

1. Postępowanie rekrutacyjne w szkole dla dorosłych prowadzone jest na wniosek kandydata.

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

4. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

5. Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

a) wykształcenie średnie (nie jest wymagana matura),

b) zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.

Wymagane dokumenty

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 składają:

a) wniosek,

b) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, w przypadku rekrutacji do liceum ogólnokształcącego,

c) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku rekrutacji do szkoły policealnej,

d) 2 fotografie,

e) ksero dowodu osobistego,

f) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – dotyczy kandydatów szkoły policealnej dla dorosłych.

2. Wniosek, wypełniony czytelnie drukowanymi literami, powinien zawierać:

a) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) imiona rodziców kandydata,

c) adres miejsca zamieszkania kandydata,

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata.

3. Do wniosku kandydat dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata następujących, dodatkowych kryteriów:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata,

d) orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

Zasady rekrutacji

1. Warunkiem przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 jest złożenie wymaganych dokumentów.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

1. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na piśmie zainteresowanym kandydatom.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).

Postanowienia ogólne

1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych,

b) posiadają już świadectwo albo świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, a ukończenie kursu umożliwi im kontynuowanie kształcenia zmierzającego do uzyskania wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,

c) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. Absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat i podlega obowiązkowi nauki realizuje ten obowiązek poprzez kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ( Dz. U. z 2012 r. poz.857).

3. Kurs jest uruchamiany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 słuchaczy.
W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, kurs może być uruchomiony, gdy liczba słuchaczy jest mniejsza.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe składają:

a) wniosek,

b) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej,

c) 2 fotografie,

d) ksero dowodu osobistego,

e) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. Wniosek, wypełniony czytelnie drukowanymi literami powinien zawierać:

a) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL- serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) imiona rodziców kandydata,

c) adres miejsca zamieszkania kandydata,

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów kandydata.

3. Do wniosku kandydat dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata następujących, dodatkowych kryteriów:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka kandydata,

d) orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem.

Zasady rekrutacji

1.Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie wymaganych dokumentów.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku kandydatów niepełnoletnich są brane pod uwagę kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.

4. W przypadku kandydatów pełnoletnich na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

5 Kryteria, o których mowa w ust. 4 mają jednakową wartość.

Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

1. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu 7 dni od daty zakończenia składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na piśmie zainteresowanym kandydatom.Opublikował: Małgorzata Grzyb
Publikacja dnia: 26.03.2015
Podpisał: Małgorzata Grzyb
Dokument z dnia: 07.06.2010
Dokument oglądany razy: 1 926