RSS
A A A
zsebrzeg.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 17.06.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uzupełnienie danych

Szkoła dla dorosłych

Z A P  I S Y

od 05 lipca 2010 r.

 1. Technikum Uzupełniające - 3 - letnie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowe zawód: technik handlowiec
 2. Technikum Nr 2 - 4 - letnie na podbudowie gimnazjum/szkoła podstawowa
  zawód: technik ekonomista
 3. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - 2 - letnie na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 4. Liceum Ogólnokształcące - 3 - letnie na podbudowie gimnazjum/szkoła podstawowa
 5. Szkoła Polcealna - 2 - letnia lub 1 - roczna na podbudowie szkole średniej
  - technik ekonomista
  - technik handlowiec
  - technik administracji
  - technik informatyk
  - technik rachunkowości
  - technik prac biurowych
  - technik informacji naukowej
  - technik archiwista

Zajęcia odbywają się w piątek od 15.45 do 20.35 oraz w soboty od 8.00 do 14.35.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2010/2011

 1. Termin składania podań od 05 lipca do 13 sierpnia 2010r.
 2. Rekrutacja dodatkowa od 23 sierpnia do 27 sierpnia 2010 r.
 3. Ostateczne ogłoszenie list słuchaczy przyjętych do oddziałów klasy pierwszej 31 sierpnia 2010 r.
 4. Warunkiem otwarcia oddziału jest zebranie minimum 25 chętnych na określony kierunek kształcenia.
 5. O przyjęcie do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.
 6. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 7. O przyjęcie do Szkoły Policealnej mogą ubiegać się absolwenci Liceum i Technikum.
 8. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym w którym podejmują naukę. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 grudnia 2009 roku można do szkoły podstawowej i gimnazjum przyjąć osoby, które ukończyły 16 lat i mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną. Ponadto rozporządzenie wprowadza możliwość przyjmowania do szkół dla dorosłych osób w wieku od 15 lat przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych.
 9. Warunkiem przyjęcia do szkoły dla dorosłych jest złożenie kompletnej dokumentacji na którą składają się:
  - Wypełniony kwestionariusz podania (dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły)
  - -Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (skierowanie na badanie wydaje sekretariat szkoły)
  - Oryginał lub potwierdzoną kopię ukończenia ostatniej szkoły
  - 3 aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
  Kserokopię dowodu osobistego
 10. Informację dotyczącą wyniku rekrutacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.
 11. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji słuchacz może odwołać się od decyzji do dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w terminie trzech dni po ogłoszeniu listy przyjętych.


Opublikował: Małgorzata Grzyb
Publikacja dnia: 17.06.2010
Podpisał: Małgorzata Grzyb
Dokument z dnia: 07.06.2010
Dokument oglądany razy: 840